Ho - Long đờm

Euca MDP

Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn: uống 1 viên/lần, ngày 2-3 lần

Người lớn: uống 2 viên/lần,ngày 3 lần

Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn: uống 1 viên/lần, ngày 2-3 lần

Người lớn: uống 2 viên/lần,ngày 3 lần