Tin tức hoạt động

Nhân vật – Sự kiện là nơi chia sẻ những tấm gương nổi bật đang làm việc, cống hiến hết mình vì sự phát triển của Mediphar USA. Bạn sẽ hiểu được tại sao Mediphar đang ngày càng phát triển không ngừng? Tất cả đều nhờ vào sự đồng lòng, đoàn kết của cả một tập thể.